ตำแหน่งงาน

Asstistant Mgr. Engineering

Responsibilities

 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • งานซ่อมแซมเครื่องจักร
 • งานจัดเตรียมอะไหร่ของเครื่องจักร
 • งานปรับปรุงเครื่องจักร
 • งานโครงการอนุรักษ์พลังงาน
 • งานจัดทำ ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงเอกสารงานซ่อมบำรุง
 • งานพัฒนาความสามารถของบุคลากร

Qualifications

 • เพศชาย หรือเพศหญิง
 • อายุ 25 ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขา เครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิค/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์  > 3 ปี
 • มีความรู้เรื่อง TQM, Predictive maintenance การจัดทำแผนงาน PM pain

Staff Production

Responsibilities

 • งานจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตคอมปาวด์
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น
 • งานตรวจสอบวัตถุดิบ เพื่อให้มีคุณภาพและจำนวนที่ถูกต้อง เพียงพอต่อการผลิต
 • งานปรับปรุงกระบวนการทำงานและมาตรฐาน

Qualifications

 • เพศชาย หรือเพศหญิง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องสารเคมีสำหรับยาง การออกสูตรยาง และการผลิตยางคอมปาวด์
 • มีความรู้เรื่องการจัดการอุตสาหกรรม

Staff to Asst. Manager QA.

Responsibilities

 • งานตรวจสอบมาตรฐานในกระบวนการผลิตคอมปาวด์
 • งานวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพสินค้า
 • งานเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตคอมปาวด์
 • งานเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

Qualifications

 • เพศชาย หรือเพศหญิง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา พอลิเมอร์/ยาง/เคมี/อุตสาหการ/วัสดุศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องการประกันคุณภาพสินค้า
 • มีความรู้เรื่องการผลิตยางคอมปาวด์

Staff QA.

Responsibilities

 • งานตรวจสอบมาตรฐานในกระบวนการผลิตคอมปาวด์
 • งานวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพสินค้า
 • งานเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตคอมปาวด์
 • งานเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

Qualifications

 • เพศชาย หรือเพศหญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา พอลิเมอร์/ยาง/เคมี/อุตสาหการ/วัสดุศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องการประกันคุณภาพสินค้า
 • มีความรู้เรื่องการผลิตยางคอมปาวด์