บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มเจริญสินกับไต้หวัน โดยได้เริ่มดำเนินการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 25472004

เริ่มก่อตั้งโดยใช้ชื่อ "บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด"และมีผลิตภัณฑ์ หลักคือยางคอมปาวด์ เริ่มทำการผลิตด้วยไลน์ผสมยางคอมปาวด์ สีดำ 1 ไลน์ และยางสีอีก 1 ไลน์

ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2000

2005
2007

มีการติดตั้งไลน์ Kneader 110 ลิตรเพิ่มสำหรับผลิตยางคอมปาวด์สีดำ

ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2008

2011
2013

มีการเพิ่มไลน์การผลิต Kneader 110 ลิตรสำหรับผลิตยางคอมปาวด์สี และ Super Kneader 110 ลิตรสำหรับผลิตยางคอมปาวด์สีดำ เริ่มใช้โปรแกรม ERPสำหรับควบคุมระบบวางแผนและควบคุมการผลิต

มีการเพิ่มไลน์การผลิต Banbury 110 ลิตร 2 ไลน์ เพื่อเพิ่มกำลังการ ผลิตสำหรับยางคอมปาวด์สีดำเริ่มมีการใช้ระบบบาร์โคดสำหรับการเตรียม วัตถุดิบต่างๆ ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กจากกรมโรงงาน

2015
2016

ติดตั้งไลน์เครื่องชั่งเคมีอัตโนมัติสำหรับการเตรียมสารเคมีติดตั้งไลน์ ผลิต Kneader 110 L. สำหรับยางคอมปาวด์สี

ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ติดตั้งระบบป้อนเขม่า แป้ง น้ำมัน อัตโนมัติสำหรับไลน์การผลิตยาง คอมปาวด์สีดำจำนวน 3 ไลน์

2017
2018

ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ติดตั้งไลน์เครื่องชั่งเคมีอัตโนมัติ

สำหรับการเตรียมสารเคมี ไลน์ที่ 2 ขยายกำลังการผลิตสำหรับคอมปาวด์

B โดยติดตั้งไลน์ Kneader 110 ลิตร จำนวน 1 ไลน์นโยบาย

นโยบายคุณภาพ

1. บริษัทซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด มีความมุ่งมั่นผลิต ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
2. คุณภาพสอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบตรงเวลา
3. คำนึงถึงความปลอดภัยมีการปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิผลของระบบ คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

นโยบายสิ่งแวดล้อม

1. ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม
2. มีการปกป้องและป้องกันมลพิษ และมลภาวะจากขยะ ฝุ่น ละออง และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
3. อนุรักษ์การใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ
4. มีการสร้างจิตสำนึกต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
5. ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง


สัดส่วนลูกค้า

 

ลูกค้าปลายทาง

โปรตุเกส

เวียดนาม

อินโดนิเซีย

ญี่ปุ่น

สโลวะเกีย

ลาว

ไทย

เกาหลี

พม่า

อิตาลี

จีน

มาเลเซีย

อเมริกา

อื่นๆ ในอนาคต