สมัครงาน

ตำแหน่ง / POSITION จำนวน / QUANTITY รายละเอียด / DESCRIPTION
1. หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 อัตรา รายละเอียดของงาน หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับอัตรากำลังการผลิต
2.บริหารการผลิตให้ตามแผนการผลิตที่วางไว้ และคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า
3.ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการใช้งานเครื่องจักรอย่างถูกวิธีตามที่หลักวิศวกรรม
4.จัดทำ ตรวจสอบ ทบทวน และการสื่อสาร งานปรับปรุงกระบวการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต
5.จัดทำ ทบทวน และติดตามการปรับปรุง เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานตามจุดทำงานต่างๆ
6.ตรวจสอบและทบทวน รายงานและบันทึกการทำงานต่างๆ ในกระบวนการผลิต
7.ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
8.ควบคุมดูแลให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ควมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการทำงานอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ
1.ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2.ปริญญาตรี สาขายาง พอลิเมอร์ อุตสาหการ เคมี หรือวัศดุศาสตร์
3.สามารถทำงานเข้ากะได้มีประสบการณ์ทำงานด้านยางและพอลิเมอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีความรู้ด้าน ISO9001:2015 และ FMEA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
6.มีความกระตือรือร้น และมนุษย์สัมพันธ์ดี

ใบสมัครงาน (Job Apply)
QC/QAProduction/PERDITSaleEngineerHR/AdminOther
[recaptcha]